A KÖLTSÉGVETÉS KORLÁTAI

A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

A KÖLTSÉGVETÉS BELSŐ KORLÁTAI

SSZ.MEGNEVEZÉSMÉRTÉK
1.Technológiafejlesztés (beleértve a termelési és szolgáltatási technológia fejlesztését, valamint infokommunikációs technológiafejlesztést és az üzleti felhőszolgáltatásokat)Min. nettó 200.000 Ft/db
2.Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzéseMax. 10%
3.Infrastrukturális és ingatlan beruházásMax. 70%
4.Tanácsadási szolgáltatások és Képzés együttesenMax. 20%
5.Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásaMax. 50%

TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KORLÁTOK

 1. Szoftverek beszerzése:
  • A projekt keretében csak a felhíváshoz mellékelt listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.
  • Kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.

2. Vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások bevezetése esetében támogatható célterületek:

 • Vállalati CRM, értékesítés funkcionális terület
 • Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés funkcionális terület
 • Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális terület
 • Beszerzési, logisztikai funkcionális terület
 • Gyártásirányítási rendszer funkcionális terület
 • Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális terület
 • Pénzügyi, számviteli terület funkcionális terület
 • Internetes értékesítés (vállalati webáruház) funkcionális terület
 • Online marketinget támogató megoldás funkcionális terület
 • Elektronikus iratkezelési rendszer funkcionális terület
 • Adott funkcionális területhez kapcsolódó MI alapú adatbányász megoldással támogatott specializált alkalmazás funkcionális terület
 • Adott funkcionális területhez kapcsolódó Távoli IT üzemeltetést támogató rendszer funkcionális terület (kizárólag telepített szoftveralapú üzleti megoldás bevezetése esetén)
 • Online (elektronikus) fizetési megoldás funkcionális terület (kizárólag felhőalapú üzleti megoldás bevezetése esetén)

3. Tanácsadás:

 • A tanácsadási szolgáltatások költsége legfeljebb 50 M Ft lehet.
 • Tanácsadás kizárólag a https://vali.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatótól kerülhet igénybe vételre.
 • A támogatást igénylő által választott szolgáltatónak mind a támogatási kérelem (vagy szolgáltatóváltás esetén az arra irányuló szerződésmódosítási kérelem) benyújtásának időpontjában, mind pedig a tanácsadásra irányuló megbízási szerződés aláírásának időpontjában érvényes minősítéssel kell rendelkeznie.
 • Maximum 2 tanácsadási fejlesztési kategória szerinti tanácsadás vehető igénybe.
 • Tanácsadási tevékenység online formában nem vehető igénybe.
 • A tanácsadási tevékenység költsége nem haladhatja meg a felhívásban meghatározott óradíjakat, illetve időtartamának el kell érnie a meghatározott óraszámot.
 • Tanácsadási szolgáltatásként elszámolható szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez, úgymint rendszeres adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.

4. Képzés:

 • A képzési szolgáltatások költsége legfeljebb 20 M Ft lehet.
 • Kizárólag az alábbi képzési formák vehetők igénybe:
  • Részszakmára felkészítő szakmai oktatás
  • Felnőttképzés – IKT
  • Felnőttképzés – Kompetenciafejlesztés
  • Felnőttképzés – Nyelvi képzés
 • A képzőintézménynek rendelkeznie kell legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel.
 • A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 16 óra, maximális időtartama 500 óra.
 • Egy résztvevő több képzésben vehet részt, azonban legfeljebb 2 képzési terület választható.
 • A képzésben kizárólag olyan személy vehet részt, aki a képzés ideje alatt a támogatást igénylő vállalkozás foglalkoztatásában áll.
 • Online képzések igénybevétele is támogatható.
 • A képzés elvégzésének igazolása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) kiállított tanúsítványok kiállításával és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik.
 • Résztvevők száma és óradíj:
KÉPZÉSI TERÜLET/ TÍPUSRÉSZTVEVŐK SZÁMANETTÓ ÓRADÍJNETTÓ KÉPZÉSI KÖLTSÉG
Szakmai képzés, részszakma, egyéb szakma-specifikus ismeret7-12 fő
3.000 Ft/fő200.000 Ft/fő
1-6 fő3.500 Ft/fő
IKT7-12 fő2.000 Ft / fő100.000 Ft / fő
1-6 fő2.500 Ft / fő
Kompetenciaképzés7-12 fő2.500 Ft / fő100.000 Ft / fő
1-6 fő3.000 Ft / fő
Nyelvi7-12 fő1.500 Ft / fő200.000 Ft / fő
4-6 fő2.000 Ft / fő
1-3 fő3.000 Ft / fő
 • A képzési költségek elszámolhatóságát nem zárja ki, amennyiben a támogatást igénylő által ténylegesen igénybe vett képzés költsége a fenti fajlagos korlátokat meghaladja. Ebben az esetben a képzés teljes költségének a fenti táblázatban szereplő maximális mértékekig terjedő része minősül elszámolható költségnek.

5. Üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja:

 • Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja számolható el (legfeljebb 24 hónapig tartó időtartamban).
 • A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában.
 • Kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített üzleti felhőszolgáltatás beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.
 • Nem részesülhet támogatásban az a támogatást igénylő, aki olyan szállítóval köt szerződést, aki nem vállalja, hogy az implementáláshoz kapcsolódóan oktatást, betanítást nyújt a megrendelőnek, vagy az általa bevezetett szolgáltatáshoz nem biztosít legalább a fenntartási időszak végéig magyar nyelven felhasználói támogatást.

6. Ingatlan és infrastrukturális beruházások:

 • Nem támogatható lakás-, lakhatási célú fejlesztés. Már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak. Lakás-, lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 Lakóépületek” között nevesített épületek fejlesztésére irányul.
 • Ingatlan beruházás esetén (ha releváns) rendelkezésre kell állnia az előírt engedélyezési eljárás benyújtás előtti megindítását igazoló dokumentumnak, valamint az építési tervdokumentációnak.
 • Az infrastrukturális beruházásokra vonatkozóan rendelkezésre kell állnia a részletes (munkanemekre bontott) építési tervezői nyilatkozatnak és költségbecslésnek, amely igazolja a piacfelmérés realitását.
 • Ingatlan építése és bővítése:
  • Maximum nettó 338.800 Ft / nm (a fajlagos költség vetítési alapja az építés vagy bővítés bruttó alapterülete)
 • Ingatlan átalakítása:
  • Maximum nettó 272.500 Ft / nm (a fajlagos költség vetítési alapja az átalakítással érintett épületrész nettó alapterülete)
 • Ingatlan korszerűsítése – Szigetelés:
  • Vetítési alap: Szigetelendő felület nagysága
Polisztirolhab lemez (min. 150 mm)Szendvicspanel (min. 100 mm)Kőzetgyapot hőszigetelő lemez (min. 130 mm)
Vízszintes szigetelés10.406 Ft / nm16.940 Ft / nm10.164 Ft / nm
Függőleges szigetelés14.036 Ft / nm30.250 Ft / nm13.431 Ft / nm
 • Ingatlan korszerűsítése – Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje
  • Vetítési alap: Nyílászáró felület nagysága
  • Műanyag nyílászáró: maximum nettó 81.796 Ft / nm
  • Alumínium nyílászáró: maximum nettó 87.846 Ft / nm
  • Fa nyílászáró: maximum nettó 106.39 Ft / nm
 • Ingatlan korszerűsítése – Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése
  • Vetítési alap: Fűtéssel érintett helyiség térfogata
  • Maximum nettó 5.106 Ft / m3
 • Ingatlan korszerűsítése – Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
  • Vetítési alap: Villamos korszerűsítéssel érintett helyiségek alapterülete
  • Maximum nettó 22.966 Ft / nm
 • Ingatlan korszerűsítése – Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
  • Vetítési alap: Árnyékoló felület nagysága
  • Vetítési alap: Árnyékoló felület nagysága

7. Megújuló energia alkalmazása:

 • Az alábbi 4 típus mindegyikéből csak 1-1 db választható (összesen 4 db).
 • Napelemes rendszer:
  • Minimum 5 kWp
  • 5-15 kWp: maximum nettó 400.000 Ft / kWp
  • 15-50 kWp: maximum nettó 337.000 Ft / kWp
  • 50+ kWp: maximum nettó 300.000 Ft / kWp
  • Nem támogatható jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése.
  • Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
  • Nem támogatható napelemes rendszer telepítése palafedésű tetőszerkezetre.
 • Napkollektoros rendszer:
  • Síkkollektor: maximum nettó 158.000 Ft / nm
  • Vákuumcsöves kollektor: maximum nettó 238.000 Ft / nm
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer:
  • Szilárd biomassza kazánrendszer: maximum nettó 123.000 Ft / kW
 • Hőszivattyú rendszerek:
  • Földhő-víz hőszivattyús rendszer: maximum nettó 286.000 Ft / kW
  • Levegő-víz hőszivattyús rendszer: maximum nettó 213.000 Ft / kW