GINOP PLUSZ-1.2.1-21

LEZÁRULT!

A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA


PÁLYÁZAT CÉLJA:


 • Az intézkedéssel olyan beruházások támogatása a cél, amelyek javítják a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot, illetve amelyek szem előtt tartják területi kohézió szempontjait és kedvező területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is.
 • Az intézkedés erősíti a gazdaságilag, társadalmilag, infrastrukturális és munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű területeken tevékenykedő vállalkozások gazdasági szerepét. A megvalósuló fejlesztéseknek illeszkednie kell a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiájához.
 • Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.PÁLYÁZÓK KÖRE:


 • Mikro-, kis- és középvállalkozások:
  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
  • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a tartalmi értékelés során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembevételre.


 • Gazdálkodási formakód:
  • Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)
  • Részvénytársaság (GFO 114)
  • Közkereseti társaság (GFO 116)
  • Betéti társaság (GFO 117)
  • Ügyvédi iroda (GFO 131)
  • Európai részvénytársaság (SE) (GFO 141)
  • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226)
  • Egyéni cég (GFO 228)
  • Egyéni vállalkozó (GFO 231)

KERETÖSSZEG:


 • 200 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:


 • 1.000 – 3.000 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:


 • Projektösszeg: A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét az határozza meg, hogy a támogatást igénylő vállalkozás a benyújtást megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma alapján melyik kategóriába esik az alábbiak közül:


KategóriaLétszámMaximális elszámolható összköltség
1.3-9 fő99 M Ft
2.10-49 fő299 M Ft
3.50-99 fő449 M Ft
4.100-149 fő599 M Ft
5.150-199 fő749 M Ft
6.200-249 fő899 M Ft


 • Támogatás összege: 10 M Ft – 629,3 M FtTÁMOGATÁS FORMÁJA:


 • Feltételesen visszatérítendő: Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

EREDMÉNYESSÉGI MÉRÉS SZEMPONTJAI:


 • Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése (60%): A vállalkozásnál a vizsgált időszakban mért nominális bruttó hozzáadott érték változásának, valamint a nominális bruttó hazai termék (GDP) azonos időszakban mért változásának egymáshoz viszonyított aránya.
 • Vállalkozói tudás bővítése (20%): A kedvezményezett teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:
  • Részt vesz legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program keretében regisztrált mintaüzem-látogatáson.
  • Mintaüzemként részt vesz a Modern Mintaüzem Program megvalósításában, és legalább 30 db vállalkozót fogad látogatóként
  • Az IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervvel vagy ökocímkével rendelkezik
  • Igénybe veszi az Evolúció – Megújuló Vállalkozások Program cégátadás vagy e-learning szolgáltatását
  • Igénybe veszi az Országos Vállalkozói Mentorprogram valamely szolgáltatását
  • Igénybe veszi a BÉT valamely vállalkozásfejlesztési szolgáltatását
  • Részt vesz a Modern Vállalkozások Programjának legalább kettő eseményén és/vagy a Program keretében Digitális Fejlesztési Koncepciót (DFK), vagy DFV (Digitálisan Felkészült Vállalkozás) minősítést szerez


 • Projekt hatékony végrehajtása (20%): A visszamérés időpontjáig legfeljebb 3 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett által módosítási igény (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 24 hónapon túli meghosszabbítását).

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:


 • 35-70%

 

ELŐLEG MÉRTÉKE:


 • 100%

 

ELJÁRÁSREND:


 • egyszerűsített, szakaszos

 

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:


 • 2021. július 12-től 2022. január 17-ig
 • Szakaszok:
  • 2021. július 12 – 2021. július 19. (Keret: 100 Mrd Ft)
  • 2021. október 11 – 2021. október 18. (Keret: 50 Mrd Ft)
  • 2021. január 10 – 2022. január 17. (Keret: 50 Mrd Ft)
   • A 3. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével terüeti korlátozások nélkül), illetve azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

PROJEKTIDŐSZAK:


 • Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
 • Fizikai befejezés: legfeljebb 24 hónap.
 • Záró kifizetési igénylés: az utolsó mérföldkő elérését követő 60. nap, de legkésőbb 2024. október 31.
 • A projekt megvalósítása során 1 mérföldkő tervezhető.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:


 • Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
 • A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését.
 • A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.
 • A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.
 • A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor fotódokumentációval szükséges alátámasztani.
 • A támogatást igénylő legfeljebb kettő megvalósítási helyszínt jelölhet meg. Két megvalósítási helyszín megjelölése esetén a támogatás intenzitást az alacsonyabb támogatás intenzitású régió/település maximális támogatás intenzitása határozza meg mindkét megvalósítási helyszínre vonatkozóan.TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, amelyek egyike a Kötelezően megvalósítandó tevékenység.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek


 • Technológiafejlesztés, beleértve a
  • termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését és/vagy
  • az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek


 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (maximum 70%)
  • Ingatlan építése és bővítése
  • Ingatlan átalakítása
  • Ingatlan korszerűsítése:
   • Szigetelés szendvicspanellel, polisztirolhab vagy kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel
   • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók cseréje (műanyag, fa, alumínium nyílászárók, illetve szekcionált ipari kapuk)
   • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése
   • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
   • Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
   • Tetőszerkezet újjáépítése

 


 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: Előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 M Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
  • Tanácsadás kizárólag a https://vali.hu weboldalon közzétett listán szereplő szolgáltatótól vehető igénybe.

 


 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (legfeljebb 5 M Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)

 


 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el) 


 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi / üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (maximum 50%)
  • Napelemes rendszer
  • Napkollektoros rendszer
  • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer
  • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása (földhő-víz és levegő-víz)KÖTELEZŐ VÁLLALÁS:


 • Támogatást igénylő vállalja, hogy termelő/szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű vállalati technológiai megoldásokat alkalmaz (a teljesítés szempontrendszerét külön dokumentum tartalmazza).

FENNTARTÁSI IDŐSZAK:


 • A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekthez tartozó fenntartási kötelezettséget teljesíti.
 • A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.